+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

“TWINNING AGAINST CORRUPTION”: INSPEKTIMET ONLINE, REZULTATE KONKRETE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

foto 1

Sot, me datë 26 Prill 2019, Projektit i Bashkimit Europian, “Twinning Against Corruption”, organizoi ceremoninë e përmbylljes së tij, Në këtë ceremoni morën pjesë Ministrja e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj, Ministri i Drejtësisë të Austrisë Z. Josef Moser, Kreu i Delegacionit të BE-së në Shqipëri Z. Luigi Soreca dhe Znj. Katrin Schenk, Përfaqësuese e Ministrisë Federale të Brendshme Gjermane, Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari, Drejtori i Antikorrupsionit në Kryeministri, Z. Pirro Vengu si edhe përfaqësues të institucioneve të tjera të përfshira në këtë projekt, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të Drejtën e Informimit, Komiteti i Helsinkit, etj,

Ministria e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj, vlerësoi mbështetjen me ekspertizë dhe burime financiare të këtij projekti të Gjermanisë dhe Austrisë, në kuadër të ndihmës së BE për Shqipërinë. Ajo paraqiti rezultatet konkrete të këtij bashkëpunimi në luftë kundër korrupsionit në administratën shtetërore.

Ambasadori Z. Luigi Soreca, theksoi në fjalën e tij se, BE do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë me ekspertë në programe të tjera në vijim në fushën e rritjes së performancës së institucioneve shqiptare.

Drejtuesi i projektit,  Z. Helmut Weichhart dhe Z. Kreutzer, përgëzuan punën e bërë nga Inspektorati Qendror, i cili nëpërmjet inspektimeve të kryera bazuar në metodologjinë e analizës së riskut, me dokumente standarde dhe listë verifikimi, online me tablet, me sistem GPS, video dhe audio rekorder, ka ndërtuar procedurën më bashkëkohore të inspektimit në raport me të gjithë vendet anëtare të BE. Kjo procedurë, theksuan ata, ka ulur ndjeshëm korrupsionin dhe barrën ndaj biznesit korrekt që operon në Shqipëri.

Po kështu, Znj. Anderson, vlerësoi në mënyrë të veçantë bashkëpunimin e frytshëm me Inspektoratin Qendror, i cili ka implementuar më së miri të gjitha rekomandimet e ekspertëve për minimizimin e korrupsionit në veprimtaritë inspektuese të Inspektorateve Shtetërore.

Inspektori i Përgjithshëm, Z. Hajdari në fjalën e tij pohoi se, ka qenë një punë jo e lehtë për arritjen e kryerjes së inspektime online nëpërmjet tabletave dhe kartës së inspektorit, të njoftuara paraprakisht, me dokumente standarde, bazuar në metodologjinë e vlerësimit të riskut. Gjithashtu ai shprehu se reforma do të vijojë me miratimin e drafteve të ndryshimeve ligjore, të cilat janë në fazë përfundimtarë. Këto ndryshime ligjore do të ndikojnë në  standardizimin e dy komponentëve të tjerë, po aq të rëndësishëm në drejtim të masave kundër korrupsionit, që janë ndërtimi i sistemit të rekrutimit dhe të karrierës të inspektorëve të Inspektorateve Shtetërore dhe Vendore si dhe përmirësimi i kushteve të punës, pagave, mjeteve logjistike, laboratorëve portabël dhe atyre qendror të akredituar, për të patur ekzaminime të sakta të mostrave të marra gjatë inspektimit për produktet (ushqimore, hidrokarbureve, higjienës, mjedisit, barnave), rrezatimeve, rregullave të sigurimit në punë, mbrojtjes së territorit dhe burimeve natyrore etj., fusha të inspektimit.

Në përfundim të fjalës së tij, Inspektori i Përgjithshëm deklaroi se në fillim të muajit Maj, inspektoratet vendore të Bashkisë së Tiranës si dhe së shpejti inspektoratet e të gjitha njësive vendore të Republikës së Shqipërisë, pasi kanë hartuar dokumentacionin standard dhe listë verifikimet përkatëse do të fillojnë inspektimet online me tableta.

Reforma e ndërmarrë nga Inspektorati Qendror në bashkëpunim me dhomat e biznesit dhe ekspertët ndërkombëtarë, është mbështetur edhe nga drejtues të Delegacionit Evropian dhe të Qeverisë Shqiptare.

foto 2

“Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, mbështet ndryshimet ligjore në fushën e inspektimeve”

Në ambientet e Inspektoratit Qendror, Inspektori i Përgjithshëm Z. Hajdari, mirëpriti Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, duke zhvilluar kështu një takim lidhur me ndryshimet ligjore që Inspektorati Qendror ka iniciuar.

  1. Shalsi, përgëzoi arritjet për formalizimin e kolonës së tretë të Reformës në Inspektime, duke patur sot në gjithë Inspektoratet Shtetërore dhe Bashkinë Tiranë, inspektime online të njoftuara paraprakisht, me dokumente standarde, bazuar në analizën e metodologjisë së riskut, nëpërmjet tabletave dhe kartës së inspektorit. Gjithashtu, unifikimi i procedurës inspektuese bazuar dhe në Rregulloren e hartuar së fundmi nga Inspektorati Qendror, përcakton të gjitha fazat që duhet të kalojë një procedurë e rregullt inspektimi. Rregullorja “Për përcaktimin e procedurës së Inspektimeve si një proces I rregullt administrative” u është prezantuar trupave inspektuese në RSH, të cilët me anë të një deklarate të nënshkruar marrin përsipër ta kryejnë procedure online bazuar në rregullat e përcaktuara në këtë Rregullore.

Në vijimësi, Z. Shalsi u njoh edhe me draft ndryshimet ligjore të propozuara së fundmi nga Inspektorati Qendror, në bashkëpunim me Inspektoratin e Përgjithshëm Francez, Projektin e Binjakëzimit kundër Korrupsionit, Dhomat e Biznesit vendas e të huaj, OECD dhe ekspertë ndërkombëtar dhe kombëtar në fushën rregullatore inspektuese. Ndryshimet e propozuara do të ndikojnë në ngritjen dhe forcimin e dy kolonave të tjera të Reformës në inspektime: Sistemi I rekrutimit dhe ai I karrierës.

Ngritja e Sistemit të rekrutimit dhe karrierës, do të kthejë trupat inspektuese në trupa profesionale, bazuar në meritokraci dhe të pavarur jashtë ndikimit politik.

 

Në përmbyllje të takimit, Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, theksoi mbështetjen maksimale nga ana e tij, të këtyre ndryshimeve të cilat janë  jo vetëm në interes ë konsumatorëve por edhe biznesit vendas e të huaj. Gjithashtu, bashkëpunimi midis Inspektoratit Qendror dhe Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes është fillimi I një suksesi të gjatë.

 foto shalsi

Luftë korrupsionit nëpërmjet inspektimeve online dhe ndryshimeve ligjore të Inspektorateve Shtetërore

Këto ditë, Inspektori i Përgjithshëm dhe përfaqësues të Inspektoratit Qendror, patën takime me Kryeinspektorët dhe inspektorët e Inspektorateve Shtetërore të Inspektoratit Shtetëror të Teknikës dhe Industrisë, Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës, Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera  dhe Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, ku  u pasqyrua analiza e punës së tyre për vitin 2018. Në këto takime, rëndësi pati paraqitja e problematikave që inspektorët kanë hasur gjatë kryerjes së veprimtarisë inspektuese.

Gjatë këtyre analizave u konstatua se, pjesa më e madhe e inspektimeve, rreth 90% e tyre kryhej online, me dokumente standarde dhe të planifikuara. Gjatë veprimtarisë inspektuese këto inspektorate kanë hasur mjaft problematika në lidhje me mungesën e kushteve të punës; mjeteve logjistike (makina); inspektorë pa arsimin përkatës; rroga të ulta si dhe shqetësim i madh, tendenca e disa ministrive dhe aktorëve që nuk e njohin inspektimin, në kuadër të ristrukturimit me shkrirjen e inspektorateve aktuale dhe bashkimin e tyre me drejtori e agjenci që ndërtojnë dhe zbatojnë politika zhvillimore!

Inspektori i Përgjithshëm, Z. Shkëlqim Hajdari, në fjalën e mbajtur gjatë takimeve, vlerësoi si histori suksesi arritjet e shënuara për Inspektoratet Shtetërore, të cilat i kryejnë inspektimet online, me dokumente standarde, listë verifikimi dhe me analizë me bazë risku.

Problematikat e diskutuara nga inspektorët gjatë takimeve, u cilësuan ekzistente nga Inspektori i Përgjithshëm dhe për këtë IQ, ka hartuar drafte që priten të finalizohen, duke çuar në riorganizimin e trupave inspektuese në një ndërtesë të vetme, për përmbushjen e kërkesave për kushte më të mira pune. Sfida e përmirësimit të mëtejshëm të situatës së inspektimit, është edhe rritja e pagave në nivel që të mund t’i përgjigjet punës së kryer të inspektorit. Investimi i ndërtesës për riorganizimin e inspektorateve do të zgjidhë, gjithashtu edhe problemin e laboratorëve, të cilët do të jenë të kompletuar, akredituar me standarde bashkëkohore.

Inspektori i Përgjithshëm, i njohu inspektorët me këto drafte, për të cilat ata bënë pyetje e diskutime dhe të gjithë konkluduan, me mbështetjen e këtyre ndryshimeve, që do të rregullojnë e garantojnë sistemin e rekrutimit, karrjerës së tyre dhe do të rrisin transparencën, ulin korrupsionin dhe barrën administrative ndaj biznesit, duke realizuar në finale standardizimin dhe formalizimin e biznesit dhe të ekonomisë shqiptare.

DHOMAT E BIZNESIT MBËSHTESIN  INSPEKTIMET ONLINE DHE REFORMËN NË  INSPEKTORATET  SHTETËRORE

Momente takimi me Dhomën Franceze të Tregtisë

Momente takimi me Dhomën Austriake të Tregtisë

Momente takimi me Shoqatën e Bimëve Medicinale

Momente takimi me Dhomën Angleze të Tregtisë 

DHOMAT E BIZNESIT MBËSHTESIN INSPEKTIMET ONLINE DHE REFORMËN NË INSPEKTORATET  SHTETËRORE

Gjatë këtyre ditëve, në zyrat e Inspektoratit Qendror, Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari,

është takuar me anëtarët e dhomave të biznesit: Austriake, Franceze, Angleze si dhe me Shoqatën e

Prodhuesve të Bimëve Medicinale.

Në këto takime, përfaqësuesit e bizneseve janë njohur me rregulloren e re, “Për përcaktimin e

procedurës së inspektimeve si një proces i rregullt administrativ” si dhe me materialin filmik, ku

pasqyrohen me pamje të gjitha proceset e inspektimit të përshkruara në rregullore.

Inspektori i Përgjithshëm, në këto takime i kërkoi përfaqësuesve të bisnesit që:

• t’i njohin anëtarët e tyre me këto procedura ligjore, të kryerjes së inspektimeve në bisneset e

tyre; 

• t’u krijojnë kushte bizneseve, për të përmbushur nga ana e tyre detyrimet ligjore;

  të mos pranojnë kryerjen e procedurës së inspektimit jashtë kësaj procedure ligjore dhe

njëkohësisht të njoftojnë në mënyrë elektronike dhe shkresore, Inspektoratin Qendror.

Inspektorati Qendror, do të vazhdojë të mbështesë kryerjen e inspektimeve të ligjshme, me proces të

rregullt ligjor, me qëllim shmangien e korrupsionit dhe uljen e barrës së biznesit.

Në këtë takim, kryetarët e dhomave dhe anëtarët e tyre, falenderuan për reformën e ndërmarë në

Inspektoratet Shtetërore dhe deklaruan se janë të kënaqur nga kjo metodë ligjore, e kryerjes së

inspektimeve në bizneset e tyre.

OECD, IGA dhe Dhomat e Biznesit mbështesin reformën në veprimtarinë inspektuese.

Inspektori i Pergjithshem, Shkëlqim Hajdari ka njoftuar finalizimin e dokumenteve standarde dhe check-listave me Inspektoratet e Bashkisë së Tiranës.Në një takim me përfaqësues të biznesit, Inspektori i Përgjithshëm kërkoi ndihmën dhe bashkëpunimin e bizneseve për implementimin e kësaj reforme që synon rritjen e transparencës dhe uljen e barrës ndaj bizneseve.

“Dje finalizuam check-listat me Inspektoratet e Bashkisë së Tiranës, ku zoti Jean Pierre Dalle diskutoi për rreth 3 orë check listat me kryeinspektorët e Tiranës që ishin këtu. Nis verifikimi me qëllim që të ulim barrën ndaj biznesit, domethënë që një autoritet shtetëror inspektimi dhe një autoritet lokal inspektimi të mos inspektojnë të njëjtën gjë”, tha Hajdari.Ky i fundit, u fokusua te ndryshimet ligjore që së shpejti pritet të konkretizohet me qëllim që të ndryshohet mentaliteti i gjobitjes së bizneseve.Po ashtu, Inspektori i Përgjithshëm tha se në fillim të vitit do të kalohen ndryshimet strukturore të inspektorateve shtetërore me qëllim që të shmangen inspektimet me objekt të përbashkët dhe të ulen shpenzimet.

Daniel Trnka, përfaqësues i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim mbështeti dhe vlerësoi draftet për inspektim, ndërsa tha se çdo inspektim duhet të bazohet në metodologjinë dhe vlerësimin e riskut, pasi të dhënat tregojnë se bizneset duan të respektojnë rregullat dhe ligjet:

“Draftet janë hap i rëndësishëm për të përmirësuar fushën e inspektimeve në Shqipëri dhe për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe në mirëqenien shoqërore. këto reforma kanë si qëllim të krijojnë transparencën në inspektime dhe do të eleminohet korrupsioni”.

Inspektori i Përgjithshëm i Administratës në Francë, Jean Pierre Dalle, i pranishëm në këtë takim, vlerësoi reformën e ndërmarrë nga Inspektorati Qendror, teksa tha se është një reformë që nuk e gjen kudo. Më tej, ai u kërkoi përfaqësuesve të bizneseve që t’ua shpjegojnë anëtarëve të tjerë dhe t’i njohin me këtë reformë të rëndësishme.

Edhe kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Nikolin Jaka u shpreh mjaft pozitiv ndaj reformës, ndërsa falënderoi veçanërisht Inspektorin e Përgjithshëm për këmbënguljen e tij për ta çuar deri në fund këtë reformë të rëndësishme.

Reformë rrënjësore në AKU…

Sot, në ambientet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u zhvillua takimi i Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari me Kryeinspektorin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Z. Agim Ismaili, për të diskutuar zbatimin e Rregullores si një proces i rregullt ligjor, si dhe implementimin e zëvendësimit të kryerjes së inspektimeve online nga pajisjet laptop e printer, në sistemin e tabletës. Të pranishëm në takim ishin dhe 12 Kryeinspektorët e Drejtorive Rajonale të AKU-së.
Kryeinspektori i AKU-së Z. Ismali, në fjalën e tij, falënderoi Inspektoratin Qendror për mbështetjen permanente që i ka mundësuar këtij inspektorati nëpërmjet Urdhrave, Udhëzimeve, Rregulloreve dhe pajisjeve të një teknologjie të lartë (tabletave), për kryerjen e procesit të inspektimit si një proces i rregullt administrativ.
Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari theksoi në fjalën e tij, se Kryeministri Rama dhe Qeveria Shqiptare, dhe unë si Inspektor i Përgjithshëm, kemi prioritet absolut, rritjen e elementëve të sigurisë ushqimore në Shqipëri, të cilat për nga rëndësia përbejnë elemente të sigurisë kombëtare për ruajtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Nëpërmjet procedurave të rregullta ligjore të Inspektimeve, transparente, ligjore, me analizë risku, të programuara, online, duhet të synohet të ulet barra administrative ndaj bizneseve të ndershme dhe nga ana tjetër të formalizohen e standardizohen biznese dhe aktivitetet prodhuese që kanë probleme në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Njëkohësisht, ka filluar trajnimi i trupave të inspektimit për përdorimin e tabletës, e cila do të filmojë dhe tregojë në kohë reale të gjithë procesin e inspektimit. U dakordësua që në fillim të muajit Dhjetor, në Tiranë , Shkodër dhe Vlorë, Inspektori i Përgjithshëm dhe punonjësit e IQ, të trajnojnë të gjithë trupën e inspektoreve të AKU-së në Republikën e Shqipërisë.