+355 694835881 info@insq.gov.al

Reformë rrënjësore në AKU…

Sot, në ambientet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u zhvillua takimi i Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari me Kryeinspektorin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Z. Agim Ismaili, për të diskutuar zbatimin e Rregullores si një proces i rregullt ligjor, si dhe implementimin e zëvendësimit të kryerjes së inspektimeve online nga pajisjet laptop e printer, në sistemin e tabletës. Të pranishëm në takim ishin dhe 12 Kryeinspektorët e Drejtorive Rajonale të AKU-së.
Kryeinspektori i AKU-së Z. Ismali, në fjalën e tij, falënderoi Inspektoratin Qendror për mbështetjen permanente që i ka mundësuar këtij inspektorati nëpërmjet Urdhrave, Udhëzimeve, Rregulloreve dhe pajisjeve të një teknologjie të lartë (tabletave), për kryerjen e procesit të inspektimit si një proces i rregullt administrativ.
Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari theksoi në fjalën e tij, se Kryeministri Rama dhe Qeveria Shqiptare, dhe unë si Inspektor i Përgjithshëm, kemi prioritet absolut, rritjen e elementëve të sigurisë ushqimore në Shqipëri, të cilat për nga rëndësia përbejnë elemente të sigurisë kombëtare për ruajtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Nëpërmjet procedurave të rregullta ligjore të Inspektimeve, transparente, ligjore, me analizë risku, të programuara, online, duhet të synohet të ulet barra administrative ndaj bizneseve të ndershme dhe nga ana tjetër të formalizohen e standardizohen biznese dhe aktivitetet prodhuese që kanë probleme në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Njëkohësisht, ka filluar trajnimi i trupave të inspektimit për përdorimin e tabletës, e cila do të filmojë dhe tregojë në kohë reale të gjithë procesin e inspektimit. U dakordësua që në fillim të muajit Dhjetor, në Tiranë , Shkodër dhe Vlorë, Inspektori i Përgjithshëm dhe punonjësit e IQ, të trajnojnë të gjithë trupën e inspektoreve të AKU-së në Republikën e Shqipërisë.

RREGULLORE “Per percaktimin e procedures se inspektimeve,si nje proces i rregullt administrativ”

Fletorja Zyrtare Viti 2018–Numri 122 Faqe 3
URDHËR
Nr. 25, datë 10.8.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËR CAKTIMIN E PROCEDURËS SË INSPEKTIMEVE, SI NJE PROCES I RREGULLT ADMINISTRATIV” Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011,
“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; neni 16, pika 2, germa “c”, të vendimit nr. 696,datë16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit, të kompetencave të Inspektoratit Qendror dhe të rregullave për për mbajtjen dhe administrimin e portalit
unik e-Inspektimi”;kreut III,të urdhritnr.432, datë 28.9.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.15/2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe mënyrave, për përdorimin e portalit unik të inspektimit e-Inspektimi”;të urdhrit nr. 13,datë 23.4.2015,“Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të vendimit nr. 1, datë 12.10.2017, të zëvendëskryeministres, znj. Senida Mesi, kryetare e “Komitetit drejtues për ristrukturimin e institucioneve të varësisë” dhe akteve të tjera nënligjore,
URDHËROJ:
1.
Miratimin e rregullores, “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.
2.
Ngarkohen, Inspektorati Qendror,inspektoratet shtetërore dhe trupat e tjera inspektuese, për zbatimin e këtij urdhri.
3.
Ky urdhër dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare, publikohet në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
www.insq.gov.al,si dhe iu njoftohet inspektorateve shtetërore dhe trupave të tjera inspektuese. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM
Shkëlqim Hajdari
lexo me shume…

Suedia mbeshtet reformat për shmangien e korrupsionit në fushën e Inspektimeve në Shqipëri

Sot, më datë 22 Maj 2018, pranë ambienteve të Inspektorati Qendror, Inspektori i Përgjithshëm, Z. Shkëlqim Hajdari dhe stafi i tij zhvilloi nje takim me Këshilltaren, Shefen e Bashkëpunimit për Zhvillim pranë Ambasadës Suedeze, Znj. Birgitta Jansson. Biseda u perqendrua në krijimin e urave të bashkëpunimit për forcimin dhe mbështetjen e institucioneve demokratike në luftën institucionale dhe ligjore kundër korrupsionit. Pjesëmarrës në këtë takim ishin edhe Z. Detlef Kreutzer, Drejtori Ekzekutiv i Projektit “Mbështetje për formulimin, koordinimin dhe implementimin e politikave kundër korrupsionit” dhe Znj. Lena Andersson, eksperte në politikat kundër korrupsionit.

Fillimisht fjalën e mori Znj. Jansson, e cila bëri një prezantim mbi Strategjinë e Shtetit Suedez për bashkëpunimin dhe mbeshtetjen e Reformave me vendet e Ballkanit Perëndimor, perfshire dhe Shqipërinë, si dhe fushat konkrete të bashkëpunimit. Një fokus i veçantë po i kushtohet institucioneve të cilat kanë nevojë për mbështetje në luftën kundër korrupsionit, siç është dhe Inspektorati Qendror, organ koordinues, udheheqës dhe kontrollues i trupave të inspektoreve të Inspektorateve Shtetërore dhe Vendore.

Z. Shkëlqim HAJDARI, në fjalën e tij, njohu shkurtimisht të pranishmit e Ambasadës Suedeze me historikun, sfidat e deritanishme, si dhe arritjet e Inspektoratit Qendror, kohë pas kohe, duke formalizuar inspektimet me dokumente standarde, listë verifikimi, të pajisur me kartën e inspektorit, online dhe kryerjen e inspektimeve me analizë me bazë risku, duke e kthyer tashmë në një proces të rregullt administrativo ligjor.

Inspektori Përgjithshëm ri-theksoi një nga objektivat kryesore të Inspektoratit Qendror, ai i shmangies së korrupsionit, klientelizmit dhe praktikat abuzive ndaj biznesit, gjë e cila arrihet vetëm nëpërmjet realizimit të inspektimeve online, nëpërmjet sistemit unik të inspektimeve online. Inspektori i Përgjithshëm shpjegoi me detaje etapat nëpër të cilën do të kalojë kjo reformë si dhe ju përgjigj të gjitha pyetjeve të bëra nga përfaqesuesja e Ambasadës Suedese.

Ky takim shërbeu për vendosjen e një fryme bashkepunimi të koordinuar në luftën kundër korrupsionit në fushen e Inspektimeve, në Republikën e Shqipërisë.

Takime të Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror, Z. Shkëlqim Hajdari në Ministrinë e Shëndetësisë, Inspektoratin e Sigurisë Ushqimore dhe Koroporatën Panasonic në Tokio, Japoni

(Japonia e gatshme të mbështesi Inspektoratin Qendror për Reformën në fushën e Inspektimeve në Shqipëri)

Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoriatit Qëndror, z. Shkëlqim Hajdari pati nderin të vizitoj nga datat 17 – 22 Mars Institucionet homologe për Shëndetësine dhe Sigurinë Ushqimore të shtetit të Japonisë. Në vijim të takimeve të zhvilluara gjatë muajve Korrik – Tetor 2017 me Ambasadorin e parë rezident të shtetit të Japonisë në Shqipëri, Z. Makoto ITO, me mbështetjen e tij dhe të Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Japoni Z. Gjergj Teneqexhiu, Inspektori i Përgjithshëm u ftua të vizitoj Institucionet homologe në Japoni.

Kryeinspektori për Sigurinë Ushqimore Z. Akei Minami, si dhe Z. Akatsuki Hirao, shef i Laboratorit të Ushqimit në Karantinën e Tokios, theksuan se inspektimet kryhen vetëm duke u bazuar në për llogaritjen e riskut, përmes teknikave e mjeteve dixhitale. Për rastet e konstatimit të shkeljeve, masat e zbatuara kishin të bënin me sekuestrimin e të gjithë produkteve dhe shkatërrimin, asgjësimin e tyre. Nga ana e mikpritësve u shpjeguan dhe u prezantuan procedurat dhe rregullat e marrjes së kampionëve dhe verifikimit të tyre në laboratorët e specializuara, për të gjitha produktet ushqimore që hynë në Japoni. E veçanta e këtij procesi ishte se, kampionet u merren produkteve që në vendin e origjinës, pra në nisje nga vendi ku merren (importohen). Japonia kishte Laboratore të specializuara në të gjitha pikat kufitare të hyrje/daljes së produkteve ushqimore në Japoni dhe vetëm pas marrjes së miratimit të Laboratoreve, autoritetet e kufirit lejonin hyrjen e produkteve ushqimore për konsum në Japoni.

Në takimin me Profesorin Wataru Iizuka, në Ministrinë e Shëndetësisë, u prezantuan proceset dhe procedurat e kryerjes së inspektimeve, bazuar në analizën e riskut me dokumente të standardizuara, dhe me mjete e sisteme elektronike, dixhitale dhe, çfarë ishte më e rëndësishmja, të gjitha rezultatet e inspektimit shoqëroheshin me analizat e kryera.

Nga ana e Inspektorit të Përgjithshëm pasi u trajtuan përpjekjet e puna për standardizimin dhe unifikimin e inspektimeve online, përmes sistemit elektronik “e-Inspektimi”, u trajtuan edhe projektet konkrete, fushat me interes të bashkëpunimit, fusha në të cilat Japonia është shembulli më i mirë në botë. Inspektori i Përgjithshëm e informoi Profesorin Iizuka me punën për reformimin e sistemit të inspektimeve, nga pikpamja strukturore dhe metodologjike. Inspektimet në Shqipëri, theksoi Inspektori i Përgjithshëm, do të kryhen vetëm online, në ndihmë të biznesit dhe ky do të jetë edhe thelbi i reformimit të inspektimeve.

Në takimin prezantues me Z. Takuya Ishimaru, shef për prezantimin e brandit Panasonic, u prezantua puna kërkimore shkencore dhe zhvillimet më të fundit teknologjike, të cilat konsistojnë në përdorimin e teknologjisë më të lartë në mbështetje të analizës së riskut, kryerjes së analizave shkencore dhe realizimin online të inspektimeve. Inspektori i Përgjithshëm gjatë prezantimit dhe takimit me ekspertë të kompanisë Panasonic. shprehu bindjen se industria Japoneze e pajisjeve elektronike & aplikacioneve software do të ishte një shembull avant-garde për t’u marrë në konsideratë për kryerjen e inspektimeve.

Inspektori i Përgjithshëm gjatë paraqitjes së projekteve konkrete shpalosi prioritetet e punës dhe nevojat për mbështetje, veçanërisht me sjelljen e ekspertëve për trainimin e Inspektorëve Shtetërorë të Republikës së Shqipërisë, si dhe zgjidhjeve më të fundit teknologjike nga Industria Japoneze.

Mësimi i praktikave më të mira dhe rregullave të zbatuara për mbrojtjen e mjedisit, biodiversitetin, ekosistemin dhe menaxhimin e mbetjeve do të jenë në fokusin e përpjekjeve për tërheqjen e ndihmës dhe mbështetjes së Agjenvcisë JICA. Japonia si shembulli më i mirë për trajtimin tejet të kujdësshëm të masave për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve, me sjelljen e ekspertëve të saj, ka çfarë eksperience dhe njohurie të transmetojë për Inspektoratin Qendror dhe Inspektoratet Shtetërore dhe ato të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë.

Qeveria e Japonisë do të studiojë projektet e paraqitura dhe do të shikojë mundësinë dhe mbështetjes përmes Agjencisë së Ndihmës dhe Zhvillimit Ndërkombëtar Japonez – JICA për projektet e përmirësimit dhe fuqizimit të sistemit elektronik të inspektimeve online, si dhe sjelljen e ekspertëve më të mirë për fushat me interes të ndërsjelltë.

Standardizimi i Inspektorateve Vendore me qëllim shmangien e Korrupsionit ndaj Biznesit

Sot më datë 16.02.2018 u mbajt në Tiranë takimi me Kryeinspektorët dhe Inspektorët e Qeverisjes Vendore (Bashkive). Qëllimi i takimit ishte standardizimi dhe dixhitalizimi i Inspektorateve Vendore.
Gjatë fjalës së tij Inspektori i Përgjithshëm i Inspektorattit Qendror Z. Shkëlqim Hajdari, pasi informoi të pranishmit për arritjet dhe sfidat për standartizimin dhe formalizimin e inspektimeve të Inspektorateve Shtetërore, me dokumenta standarte dhe lista verifikimi transparente ndaj biznesit, theksoi se ky proces do të vazhdoj edhe me Inspektoratet pranë qeverisjes vendore (Bashkive të vendit).
Inspektori i Përgjitshëm theksoi etapat në të cilat do të kaloi i gjithë pocesi për standartizimin e Inspektorateve Vendore, proces ky që do të bëhet në bashkëpunim me ekspertë të huaj e vendas, siç janë ata të Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës në Republikën e Francës- IGA, Programit të
Binjakëzimit për Luftimin e Korrupsionit –TAC, pranë qeverisë shqiptare.

Brenda muajit Qershor të këtij viti Inspektoratet Vendore do të kthehen në trupa profesionale, do të kryejnë inspektime bazuar në standartet e Inspektorateve Vendore të vendeve anëtare të Bashkimit Ecvropian., me qëllim shmangien e korrupsionit, kthimin e trupave të Inspektimit vendore në trupa profesionale, ta pavarura, për të ulur barrën mbi biznesin.

Inspektori i Përgjithshëm po ashtu, theksoi se do të bëhen ndryshimet e duhura ligjore për identifikimin, ndarjen dhe saktësimin e kopmetencave të objekteve të inspektimit të Inspektorateve Shtetërore dhe atyre të Vetqeversijes Vendore, duke respektuar parimin ligjor të autonomisë të pushtetit vendor.

Në takim ishte i pranishëm dhe mbajti fjalën e tij edhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore Z. Bekim Murati, i cili shprehu mbështetjen e tij dhe prioritetet e qeverisë shqiptare për standartizimin dhe rritjen e profesionalizmit të kësaj fushe të rëndësishme të Inspektorateve Vendore në Republikën e Shqipërisë.

Vizita e Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Republikës së Francës, Z. Michel Rouzeau, Shefi i IGA, dhe Ceremonia për Nënshrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës Franceze- IGA

Me ftesën e Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror, Z. Shkëlqim Hajdari, zhvilloi në Tiranë një vizitë 2(dy) ditore, Z. Michel Rouzeau, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës-IGA në Francë.

Inspektorati Qendror, gjatë dy viteve të fundit, ka punuar për ndërtimin e një bashkëpunimi të hapur me të gjitha Inspektoratet e Vendeve të Rajonit si dhe me Inspektoratin e Përgjithshëm të Administratës të Francës dhe atë të Britanisë së Madhe.

Vizita e Z. Michel Rouzeau vjen si arritje me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit, midis Inspektoratit Qendror dhe atij Frances-IGA, për Administratën. Pjesa më e rëndësishme e aktiviteteve të vizitës së homologut Francez, u zhvilluan me datë 1 Shkurt 2018, në ambjentet e Hotel Plazza, në Tiranë, nën drejtimin e Zv. Kryeministres Znj. Senida Mesi, të të gjithë drejtuesve të Dhomave të biznesit vendase dhe të huaja, të Shoqatave të Prodhuesve vendase e të huaja, të Kryeinspektorëve dhe drejtuesve rajonalë të Inspektorateve Shtetërore, si dhe të Ambasadorëve dhe përfaqësuesve të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri.

Në fjalën e saj përshendetëse Znj. Mesi përmendi angazhimin e Qeverisë për përmirësimet e shërbimeve ndaj sipërmarrjes dhe qytetarit. Znj. Mesi, po ashtu solli në vëmëndje punën e grupeve te ngritura (ndërqeveritare dhe teknike), për reforminin e Inspektorateve Shtetërore dhe Agjensive me funksione inspektuese, si në nivel qendror dhe vendor duke theksuar nevojën për ndryshime ligjore, për fuqizim kapacitetesh dhe vecanërisht për trajnime.

Në fjalën e tij, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës-IGA në Francë, Z. Michel Rouzeau, pasi shprehu vlerësimin e tij për përpjekjet dhe arrtijet e Inspektoratit Qendror, theksoi se nëpërmjet këtij Memorandumi Mirëkuptimi, qeveria Franzeze do të mbështesë në të gjitha etapat procesin e reformimit të sistemit të inspektimeve në Shqipëri, me ekspertët dhe përvojën më të mirë Franceze.

Në fjalën e tij, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror, Z. Shkëlqim Hajdari, pasi falenderoi Z. Rouzeau, theksoi se puna dhe përpjekjet për reformimin e Inspektorateve Shtetërore, do të rrisi efektivitetin dhe transparencën në fushën e inspektimeve, me dokumenta e listë verifikimi, me procese të rregullta administrative dhe kryerjen e inspektimve online, pranë dhe në prani të biznesit, duke ulur barrën administrative ndaj këtij të fundit.  Inspektimet online, bazuar në metodologjine e vlerësimit të rriskut, do të jenë mënyra e vetme për kryerjen e inspektimeve të ligjshme, të cilat do të shmangin korrupsionin, klientelizmin dhe ulin barrën ndaj biznesit.

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Francës, Znj. Isabelle LeGuellec, shprehu vlerësimin dhe mbështjen e Ambasadës Franceze, për implementimin e plotë të Memorandumit të Nënshkruar.

Përpara nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit, morën fjalën disa nga drejtuesit dhe përfaqësuesit  e dhomave shqiptare të biznesit (Z. Luan Bregasi, President i Biznes Albania, Znj. Ines Muçostepa, Presidente e Dhomave të Tregtise dhe Industrisë, si dhe Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë). Në fjalën e tyre, këta përfaqësues dhe drejtues të sipërmarrjes private në Shqipëri, shprehën mbështejtjen e tyre të plote dhe vlerësimin për punën e bërë nga Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror dhe stafi i tij.

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit, u nënshkrua në prani të mediave dhe gjeti pasqyrim të plotë në median e shkruar dhe atë vizive.

Po në datën 1 Shkurt 2018, Inspektori i Përgjithshëm i Administratës së Francës, Z. Michel Rouzeau, pasi ndoqi nga afër një inspektim të kryer online, në ambjentet e gjimnazit Qemal Stafa, nga inspektorët e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, zhvilloi takime edhe me zv. Ministren e Drejtësisë Znj. Teuta Vodo si dhe Znj. Albana Koçiu, Drejtore e Departamentit të Administratës Publike – DAP, si dhe me Z. Fatmir Demneri, Drejtor i Shkollës së Administratës Publike. Në takimin me Znj. Vodo, Zv Ministre e Drejtësisë, si dhe Koordinatore e Grupit ndërministror të hartimit të politikave anti – korrupsion, u theksua nevoja e ngritjes së një Administrate për Inspektime, sa më profesionale, me shkathtësitë dhe njohuritë e nevojshme, larg ndikimeve klienteliste dhe nepotike, për minimizimin e fenomeve të korrupsionit. Qeveria Shqipatare është e vendosur ta pastrojë administratën nga elementët korruptivë, duke synuar procese rekrutimi bazuar në merita e vlera, një trajtim më të denjë për inspektorët me paga dhe logjistikë, si dhe në sistem karriere bazuar në performancën e punës së kryer- theksoi Znj. Vodo.

Znj. Abana Kociu, Drejtore e Departamentit të Admisnitratës Publike,  pasi shprehu vlerësimin e saj për kontributin e Republikës së Francës ndaj Administratës Publike Shqiptare, vlerësoi nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit midis Inspektoratit Qendror dhe Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës-IGA, Franceze, si një garanci për rritjen e shkëmbimeve dhe përfitimin e përvojës më të mirë Franceze për procesin e rekrutimit dhe rritjes së përformancës së punës së Inspektorateve Shtetërore.

Në datën 02 shkurt 2018, u zhvilluan takime, fillimisht me Z. Bledi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit, si dhe me Sekretarin e Përgjithshëm Z. Plarent Ndreca, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Ministri Klosi, pasi prezantoi nismën ambicioze për pastrimin dhe gjelbërimin e Shqipërise( Clean and green 2020), shprehu vendosmërinë e tij për mbështetjen e punës së Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave – ISHMPU, si dhe nevojën për forcimin e rolit të Inspektoratit Qendor, si organ drejtues e rregullator për të gjitha Inspektoratet Shtetërore.

Më pas, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës-IGA në Francë, Z. Michel Rouzeau, zhvilloi një orë leksioni të hapur me stundentët dhe pedagogët e Universitetit “New York”.

Në takimin vijues, me Z. Shkëlqim Ganaj, Inspektor i Përgjithshëm i ILDPKI, u theksua nevoja për rritjen e bashkëpunimeve dhe shkëmbimeve midis Institucioneve ligjzbatuese, me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe pavarësisë së inspektorëve në punën e tyre, larg ndikimeve politike.

Një takim i frytshëm u zhvillua dhe në ambjentet e AKEP-it, me Z. Ilir Zela, Ish-Inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror, aktualisht Kryetar i Bordit dhe Drejtor Ekzekutiv i AKEP-it.

Gjatë drekës, u zhvillua një vizitë, në një nga sipërmarrjet private të rëndësishme në fushën e përpunimit të peshkut dhe produkteve të tij, në Elbasan. Gjatë kësaj vizite nga Z. Roland Kristo, Zv. Ministër i Bujqësisë dhe i Zhvillimit Rural, u shpalos platforma e qeverisë për mbështetjen e sektorit të peshkimit dhe nxitjen e sipërrmarrjes.

Takimi përmbledhës i vizitës së Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës-IGA në Francë, Z. Michel Rouzeau, u zhvillua me Znj. Romina KUKO, zv. Ministër i Punëve të Brëndshme. Në këtë takim u shreh nevoja për reformimin e Inspektorateve vendore dhe agjencive që krejnë funksione inspektuese, me qëllim përmirësimin dhe sigurinë e jetës së qytetarit.