+355 694835881 info@insq.gov.al

Regjistri i Inspektorëve Shtetëror

Inspektorati Qendror bazuar nenit 16, gërma h, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimet në Republikën e Shqipërisë, mban listën e përditësuar të inspektorëve në detyrë për çdo inspektorat shtetëror dhe vendor dhe e publikon atë në faqen zyrtare të internetit.

Gjithashtu, Inspektorati Qendror, sipas kreut V, të VKM nr. 696, datë 16.8.2013, “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit të kompetencave të Inspektoratit Qendror dhe të rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e portalit unik “e-Inspektimi”, ka përditësuar dhe mbajtur Regjistrin Kombëtar të inspektorëve në detyrë për inspektoratet shtetërore dhe për inspektoratet vendore, bazuar kjo në listat dhe informacionin e përgjithshëm të dërguar nga vetë inspektoratet