+355 694835881 info@insq.gov.al

Programi i Transparencës

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

• Koordinatori/Emri mbiemri:   Gentjana Zallumi
• E-mail:  gentjana.zallumi@insq.gov.al
• Adresa:   Rruga “Frosina Plaku”, ish-Godina Observatorit, Kati 0, Tiranë
• Orari:   E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30; E premte: 08:00 – 14:00

 

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 

 • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)                              2019-2020; 2021-2022 
 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik 2018-2020-2021; 2022; 2023; 2024
 • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik 2019-2020; 2021; 2022; 2023
 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

  • tarifat përkatëse (nëse ka)
  • formular aplikimi
  • afati kohor
  • procedurë ankimimi
  • standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Inspektorati Qendror nuk ofron shërbime.

 

                                            Koordinatori / Emri Mbiemri:  Gentjana Zallumi

                 Adresa Postare: Rruga “Frosina Plaku”, ish-Godina Observatorit, Kati 0, Tiranë

                                                E-mail: gentjana.zallumi@insq.gov.al

 

 

 

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP  (“Inspektorati Qendror nuk e ofron këtë shërbim”)
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet)

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.