+355 694835881 info@insq.gov.al

Vende vakante

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Urdhrit të Kryeministrit me Nr. 24, datë 03.03.2017, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Qendror”, i ndryshuar, si dhe akteve të tjera ligjore e nën ligjore në fuqi, Inspektorati Qendror do të punësojë punonjës:

1 (një) punonjës pastrimi

Kërkesa të veçanta për kandidatët :

– Të jetë shtetas shqiptar;

– Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

– Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore;

– Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;

– Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerje të veprave penale dhe të mos jetë në ndjekje penale aktualisht.

Kandidatët duhet të paraqesin, në njësinë e burimeve njerëzore të Inspektoratit Qendror, këto dokumenta:

– Kërkesën për aplikim;

– CV;

– Fotokopje të noterizuar të diplomes;

– Fotokopje e librezës së punës;

– Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë;

– Dëshmi e gjendjes gjyqësore;

– Kopje të ID;

– Raport mjekësor që është i aftë për punë;

Kandidatët e përzgjedhur do të shqyrtohen nga komisioni, nga ku do të shpallet dhe fituesi nëpërmjet ëebside-it, në adresën:www info@insq.gov.al