+355 694835881 info@insq.gov.al

Vende vakante 2 pozicione

1 Shpallje per pozicilonin Specialit ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Inspektimeve, Udheheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, ne Inspektoratin Qendror.

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a – Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (ekzekutive);b – Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;c – Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a – Të zotërojnë një diplomë të nivelit “Master Shkencor” apo “Master Profesional” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike në “Shkenca Juridike”. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;b – Të kenë të paktën 1 vit përvojë pune në profesion;c – Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet e kerkesa per pozicilonin Specialit ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Inspektimeve, Udheheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, ne Inspektoratin Qendror.

Ne zbatim te pikes 7, te kreut VII te vendimit nr. 243 date 18.03.2015, “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, per pozicionin specialist ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Inspektimeve, Udheheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, ne Inspektoratin Qendror, me klase page IV-I, me kodin nr 4906 i shpallur si pozicion vakant ne faqen zyrtare te DAP dhe ne faqen zyrtare te faqes se internetit insq.gov.al, shpall kandidatin Znj. Alba Kurti si kandidate qe ploteson kushtet e levizjes paralele dhe kerkesat e vecanta, te percaktuar ne shpalljen per konkurim sa me lart.

2. Shpallje per pozicilonin Specialit ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Inspektimeve, Udheheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, ne Inspektoratin Qendror

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a – Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (ekzekutive);b – Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;c – Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a – Të zotërojnë një diplomë të nivelit Master Shkencor në “Mjekësi të Përgjithshme”;b – Të kenë kryer specializimin në “Laborator Klinik-Biokimik”;c – Të kenë të paktën 1 vit përvojë pune në profesion;d – Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet e kerkesa per pozicilonin Specialit ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Inspektimeve, Udheheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, ne Inspektoratin Qendror.

Ne zbatim te pikes 7, te kreut VII te vendimit nr. 243 date 18.03.2015, “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, per pozicionin specialist ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Inspektimeve, Udheheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, ne Inspektoratin Qendror, me klase page IV-I, me kodin nr 4907 i shpallur si pozicion vakant ne faqen zyrtare te DAP dhe ne faqen zyrtare te faqes se internetit insq.gov.al, nuk ka pasur asnjë aplikankt për këtë pozicion.