+355 694835881 info@insq.gov.al

Lista e rezultateve te testimit fillestar AKU

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror.

Nr. Nr. Personal Rezultati
1 I05704182D 62
2 J55418088Q 52
3 J15408044R 57
4 G80815246R 36

 

 

Lista e rezultateve te testimit fillestar ISHSH

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror.

Nr. ID Rezultati
1 I51226049V 58
2 J553110575 76
3 J40420127R 62
4 J50713010P 66

DHOMAT E BIZNESIT MBËSHTESIN  INSPEKTIMET ONLINE DHE REFORMËN NË  INSPEKTORATET  SHTETËRORE

Momente takimi me Dhomën Franceze të Tregtisë

Momente takimi me Dhomën Austriake të Tregtisë

Momente takimi me Shoqatën e Bimëve Medicinale

Momente takimi me Dhomën Angleze të Tregtisë 

DHOMAT E BIZNESIT MBËSHTESIN INSPEKTIMET ONLINE DHE REFORMËN NË INSPEKTORATET  SHTETËRORE

Gjatë këtyre ditëve, në zyrat e Inspektoratit Qendror, Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari,

është takuar me anëtarët e dhomave të biznesit: Austriake, Franceze, Angleze si dhe me Shoqatën e

Prodhuesve të Bimëve Medicinale.

Në këto takime, përfaqësuesit e bizneseve janë njohur me rregulloren e re, “Për përcaktimin e

procedurës së inspektimeve si një proces i rregullt administrativ” si dhe me materialin filmik, ku

pasqyrohen me pamje të gjitha proceset e inspektimit të përshkruara në rregullore.

Inspektori i Përgjithshëm, në këto takime i kërkoi përfaqësuesve të bisnesit që:

• t’i njohin anëtarët e tyre me këto procedura ligjore, të kryerjes së inspektimeve në bisneset e

tyre;

• t’u krijojnë kushte bizneseve, për të përmbushur nga ana e tyre detyrimet ligjore;

•  të mos pranojnë kryerjen e procedurës së inspektimit jashtë kësaj procedure ligjore dhe

njëkohësisht të njoftojnë në mënyrë elektronike dhe shkresore, Inspektoratin Qendror.

Inspektorati Qendror, do të vazhdojë të mbështesë kryerjen e inspektimeve të ligjshme, me proces të

rregullt ligjor, me qëllim shmangien e korrupsionit dhe uljen e barrës së biznesit.

Në këtë takim, kryetarët e dhomave dhe anëtarët e tyre, falenderuan për reformën e ndërmarë në

Inspektoratet Shtetërore dhe deklaruan se janë të kënaqur nga kjo metodë ligjore, e kryerjes së

inspektimeve në bizneset e tyre.

Shkëlqim Hajdari meeting in London with British counterparts

Inspector General of the Central Inspectorate Mr. Shkëlqim Hajdari took part in the International Conference which was held from 11 -13 October in London, UK. In this Conference with the theme: “The cooperation of law and the balance of public interest between the inspection bodies and business”, was attended by over 90 countries from Europe, Asia, Africa, America and Australia, as representatives of Governments, inspection bodies, corporate business , EBRD, World Bank, and other international organizations. The conference was organized by the British Department of Business Strategy, Energy and Industry, under the auspices of the Minister Margot James MP, which opened its proceedings. Also, the Conference welcomed Baroness Nicholson of Winterbourne, in charge of the Queen of Great Britain, the World Trade. Inspector General met with representatives of Inspections Germany, Armenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, etc. A special meeting of the Inspector General conducted with the Director of the Department of Strategy and Business Development, Energy and Industry of UK, Mr. Graham Russel (Inspector General). During the meeting, Mr. Russell was recognized by the state of Inspection in Albania, the legal framework of his organization. In order restructuring and reforming the inspection, increase transparency, fight against corruption and enhancing legal cooperation with business, the meeting agreed that the Department headed by Mr. Graham Russell will assist the Central Inspectorate in Albania with expertise and modern practices field inspection. Likewise, it was agreed that this year, Mr. Russell along with two distinguished personalities of the academic world in the field of inspection, Oxford University Professor Christopher Hodges and Florentin Mr. Blank to come to Tirana in order to organize a Regional conference on contemporary standardization inspections in our region. In this conference will be attended by the leaders of the troops Inspection of Macedonia, Turkey, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo, bodies internationally recognized EBRD, WB, and the Union of Albanian Business and business of the participating countries.