+355 694835881 info@insq.gov.al

Në zbatim të  kreut II, pika 6 e udhëzimit nr. 1/2020 “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe  kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, gjeni më poshtë modulin dhe programin e trajnimit, si dhe listën emërore për trajnim të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.

Moduli i trajnimit fillestar dhe periodik i Inspektoratit Qendror

Programi i Trajnimit dhe Testimit Fillestar i Inspektoratit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

Lista emërore për trajnimin e inspektorëve shtetëror të IKMT datë 22 Shkurt 2023

Lista emërore për trajnimin e inspektorëve shtetëror të IKMT datë 23 Shkurt 2023

Lista emërore për trajnimin e inspektorëve shtetëror të IKMT datë 24 Shkurt 2023