+355 694835881 info@insq.gov.al

Në datat 10 dhe 11 Shtator 2015, në ambientet e Kishës Orthodokse të Tiranës u zhvillua Konferenca Rajonale në kuadër të Inisiativës Qeverisje e Hapur, Partnership me Shoqërinë Civile dhe Përfshirja e Publikut në Qeverisje.

Iniciativa për Partnershipin Qeveri – Shoqëri Civile (OGP) është një iniciativë që e ka zanafillën në vitin 2011 (e iniciuar nga vetë Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës – SH.B.A.-ve) dhe ka synuar të ofrojë një platformë të hapur për politika vendore reformuese, për reformues në qeveritë e vendeve pjesëmarrëse të angazhuar për t’i bërë qeveritë e tyre më të hapura, më të përgjegjshme dhe me ndjeshmëri ndaj publikut. Qe prej fillimit te saj OGP është rritur nga vetëm 8 vende në 66 vende anëtare. Në të gjitha vendet anëtare të kësaj iniciative qeveritë dhe shoqëritë civile po punojnë së bashku për të zhvilluar dhe zbatuar reforma ambicioze për një qeverisje të hapur.

Risia e kësaj konferencë ishte se në dallim nga konferenca e një viti më parë ku kishte pjesëmarrje vetëm nga organizatat jo – qeveritare e shoqëria civile, në këtë konferencë ishin pjesë e të njëjtave panele si përfaqësuesit e qeverive të vendeve të rajonit ashtu edhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe publikut.
Përgjatë paneleve të kësaj konferencë u debatuan ide dhe përvoja nga vendet e rajonit me qëllim përfshirjen e publikut dhe shoqërisë civile në vendim-marrjet e qeverive rritja e transparencës për publikun ndaj vendimeve e strategjive me ndikim në përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e mirëqenies, përdorimin e mënyrave të reja bashkëkohore teknologjike në këto drejtime.

Nga Ministria shqiptare e Inovacionit dhe Administratës Publike u sollën si përvoja pozitive të qeverisë shqiptare, Portali Unik I Administratës Publike, për punësimin, aplikimet online, kryerja online e prokurimeve publike, eksperienca pozitive Klasave me tablete e borde Inteligjente; e Komisariatit dixhital; si dhe zhvillime të tjera risi pozitive në fushën e teknologjisë së Informacionit e Komunikimeve.
Edhe nga përfaqësues të qeverive të vendeve të rajonit u sollën në vëmendje të konferencës, sipas paneleve e temave përkatëse përvoja e zhvillime me interes në fushën e rritjes së transparencës, përgjegjshmërisë dhe përfshirjes së shoqërisë civile në vendim marrjet e qeverive të vendeve përkatëse.
Inspektori i Përgjithshëm, si dhe stafi drejtues në Inspektoratin Qendror ishte pjesëmarrës aktiv në ditët e kësaj Konference Rajonale.
Evenimente dhe Konferenca të tilla Rajonale përbëjnë interes për njohjen e përvojave të mira, si dhe shmangien e përvojave që nuk kanë rezultuar të suksesshme në rajon e më gjerë