+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Inspektorati Qendror si vijim i përpjekjeve për realizimin online të procesit të inspektimeve nëpërmjet portalit unik të inspektimeve “e-Inspektimi” dhe paketave portabël në datat 22 dhe 23 Shtator 2016 ka kryer trajnimin fillestar të trupave inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.

Inspektorati Shtetëror i Arsimit është inspektorati i radhës për të cilin janë përgatitur dokumentet standarde, listat e verifikimit si dhe janë bërë konfigurimet e nevojshme për realizimin online të inspektimeve.

Nga ana e inspektorëve u ndoq me interes i gjithë moduli i trajnimit si dhe u prezantuan procedurat praktike të inspektimeve në fushën e arsimit.

Central Inspectorate pursuant to the efforts to implement the inspection process online via unique inspection portal “e-inspection” and the portable packages on 22 and 23 September 2016 has completed the training of inspection bodies of the State Inspectorate of Education. State Education Inspectorate’s next inspectorate for which they were prepared standard documents, verification lists and settings have become necessary for the implementation of online inspection. By the inspectors was followed with interest all the training module were presented and practical procedures of inspections in the field of education.