+355 694835881 info@insq.gov.al

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve në kohë prove, me shkrim dhe me gojë,  të AKU  (Autoriteti Kombetar i Ushqimit ), realizuar më datë 21.03.2023.

 

Nr Nr Personal Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me goje Rezultati
1 I10405082E 57 25 82
2 I51018097S 27 19 46
3 I35311106C 57 19 76
4 G55407135U 54 20 74
5 I30703047R 48 25 73
6 I35228164C 54 25 79
7 G10426016U 36 25 61
8 I60219032P 27 18 45
9 I51227001E 33 22 55
10 G30724112S 36 24 60