+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Vende Vakante

 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, të  Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Urdhrit të Kryeministrit me Nr. 24, datë 03.03.2017, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Qendror”, i ndryshuar, si dhe akteve të tjera ligjore e nën ligjore në fuqi, Inspektorati Qendror do të punësojë punonjës:

 • (nje) Sekretar Arshivë/Protokoll

Kërkesa të veçanta për kandidatët :

 • Të jetë shtetas shqiptar
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore
 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për shkenca sociale
 • Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerje të veprave penale dhe të mos jetë në ndjekje penale aktualisht
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze, italiane dhe franceze

Të ketë eksperienca të mëparshme pune mbi nje vit.

 • Të ketë çertifikatë në programet kompjuterrike në programet Microsoft etj.

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 10.04.2019, në njësinë e burimeve njerëzore të Inspektoratit Qendror, këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • CV
 • Fotokopje të noterizuar të diplomes
 • Fotokopje e librezës së punës
 • Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore
 • Kopje të ID
 • Raport mjekësor që është i aftë për punë.
 • Kopje të çertifikateve të gjuhëve të huaja
 • Kopje të çertifikateve të përdorimit të kompjuterit

Kandidatët e përzgjedhur do të shqyrtohen nga komisioni, nga ku do të shpallet dhe fituesi nëpërmjet webside-it, në adresën:www@insq.gov.al

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Shpallje për lëvizje paralele, pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

3 (tre) Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Inspektimeve, Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, në Inspektoratin Qendror – Kategoria: III-b

Lloji i diplomës “Gjeologji-Miniera”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Gjeologji-Miniera. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b- Të kenë të paktën 3 vjet përvojë pune në profesion;

c- Të kenë njohuri të gjuhës angleze

Lloji i diplomës “Biologji-Kimi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master shkencor” në Biologji-Kimi. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b- Të kenë të paktën 3 vjet përvojë pune në profesion;

c- Të kenë njohuri të gjuhës angleze.

Lloji i diplomës “Shkenca shoqërore”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Lëvizje Paralele 11/06/2017

Pranimi në shërbimin civil 16/06/2017

KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar brenda së njëjtës kategori (ekzekutive);

b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f – Vetë deklarim të gjendjes gjyqësore;

g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe e ulët drejtuese

1. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Inspektoratin Qendror – Kategoria: III-a/1
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b- Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune në institucione shtetërore;
c- Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

2. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Qendror – Kategoria: III-a/1
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.
b- Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune në profesion.

3. Përgjegjës i Sektorit të TI dhe Statistikës, në Inspektoratin Qendror – Kategoria: III-a/1
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Elektronike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.
b- Të kenë të paktën 5 vjet përvojë pune në profesion.

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE 20/5/2017
NGRITJE NË DETYRË 25/05/2017

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;