+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Regjistri i Inspektorëve Shtetëror

Inspektorati Qendror bazuar nenit 16, gërma h, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011″Për Inspektimet në Republikën e Shqipërisë, mban listën e përditësuar të inspektorëve në detyrë për çdo inspektorat shtetëror dhe vendor dhe e publikon atë në faqen zyrtare të internetit.
Për cdo përditesim klikoni:

http://e-inspektimi.gov.al/SitePages/Regjistri%20i%20inspektoreve.aspx