+355 694835881 info@insq.gov.al
Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve në kohë prove, me shkrim dhe me gojë,  të ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), realizuar më datë 28.02.2023.
Nr. Numër Personal Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me gojë Rezultati
1 J71213054S 60 25 85
2 H40922111F 54 24 78
3 J70827023G 57 25 82
4 J65811042K 54 24 78
5 H90930056A 54 22 76
6 I30710064S 48 24 72
7 I20524085L 60 24 84
8 I0090149C 57 24 81
9 I95216127F 60 24 84
10 J81001017S 39 23 62
11 I50520101E 54 22 76
12 I90517112I 30 24 54
13 J75704067E 51 23 74
14 J05504086U 48 24 72
15 I80721038U 33 18 51
16 I00313034U 54 24 78