+355 694835881 info@insq.gov.al

Një ndër risitë kryesore të Reformës në Inspektime, është dixhitalizimi i procedimit të inspektimit dhe kryerjen e saj online në kohë reale, nëpërmjet portalit e-Inspektimi. Për këtë është e rëndësishme pajisja e inspektorëve me kite portative të inspektimit që mundësojnë aksesimin e tyre online gjatë procedimit të inspektimit në biznese.

Inspektorati Qendror dhe USAid më datë 15 Shkurt 2013 nënshkruan një marrëveshje për të mundësuar pajisjen e inspektorëve me këto kite për inspektoratet pilot që janë: Autoriteti Shëndetësor Rajonal (ASHR), Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Peshkimit (ISHMPUP), Inspektorati Shtetëror i Punës (ISHP) dhe Zyra Shqiptare Për Të Drejtat e Autorit (ZSHDA). Marrëveshja parashikon pajisjen me kite inspektimi të 260 inspektorëve dhe çdo kit përbëhet nga një kompjuter laptop dhe nga një skaner e printer portabël.

Aktualisht Inspektorati Qendror, së bashku me subjektin e kontraktuar për pajisjen e inspektorëve me kite inspektimit, po trajnon këta të fundit në përdorimin efektiv të tyre gjatë procedimit të inspektimeve online, sipas procedurave të reja të Ligjit për Inspektimin, nëpërmjet portalit e-Inspektimi.