+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftim i rezultatiteve të testimit të datës 21.03.2023

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve në kohë prove, me shkrim dhe me gojë,  të AKU  (Autoriteti Kombetar i Ushqimit ), realizuar më datë 21.03.2023.

 

Nr Nr Personal Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me goje Rezultati
1 I10405082E 57 25 82
2 I51018097S 27 19 46
3 I35311106C 57 19 76
4 G55407135U 54 20 74
5 I30703047R 48 25 73
6 I35228164C 54 25 79
7 G10426016U 36 25 61
8 I60219032P 27 18 45
9 I51227001E 33 22 55
10 G30724112S 36 24 60

Njoftim i rezultatiteve të testimit të datës 28.02.2023

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve në kohë prove, me shkrim dhe me gojë,  të ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), realizuar më datë 28.02.2023.
Nr. Numër Personal Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me gojë Rezultati
1 J71213054S 60 25 85
2 H40922111F 54 24 78
3 J70827023G 57 25 82
4 J65811042K 54 24 78
5 H90930056A 54 22 76
6 I30710064S 48 24 72
7 I20524085L 60 24 84
8 I0090149C 57 24 81
9 I95216127F 60 24 84
10 J81001017S 39 23 62
11 I50520101E 54 22 76
12 I90517112I 30 24 54
13 J75704067E 51 23 74
14 J05504086U 48 24 72
15 I80721038U 33 18 51
16 I00313034U 54 24 78

Njoftim për trajnimin periodik të inspektorëve shtetëror të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Në zbatim të  kreut II, pika 6 e udhëzimit nr. 1/2020 “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe  kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, gjeni më poshtë modulin dhe programin e trajnimit, si dhe listën emërore për trajnim të inspektorëve shtetëror të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

Njoftim për trajnimin periodik të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Në zbatim të  kreut II, pika 6 e udhëzimit nr. 1/2020 “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe  kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, gjeni më poshtë modulin dhe programin e trajnimit, si dhe listën emërore për trajnim të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor.

Njoftim për trajnimin periodik të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial

Në zbatim të  kreut II, pika 6 e udhëzimit nr. 1/2020 “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe  kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, gjeni më poshtë modulin dhe programin e trajnimit, si dhe listën emërore për trajnim të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial.  

Njoftim për trajnimin fillestar të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, udhëzimit nr. 1, datë 25.02.2020, “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, i ndryshuar, urdhrit të Inspektorit të Përgjithshëm nr. 21, datë 10.06.2020 “Për miratimin e rregullores për metodologjinë e testimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë” i ndryshuar, si dhe urdhrit të Inspektorit të Përgjithshëm nr. 23, datë 15.07.2020 “Për trajnimin testimin fillestar dhe pajisjen me kartën e “Inspektorit”” përsa i përket:

1

Rushird

Qose

Inspektor

2

Hektor

Musaraj

Inspektor

3

Teodor

Gaba

Inspektor

4

Enxhi

Hoxha

Inspektor

5

Behar

Suka

Inspektor

6

Ildri

Çukaj

Inspektor

7

Bujar

Hidri

Inspektor

8

Edvin

Mita

Inspektor

9

Vjosana

Hajno

Inspektor

10

Adham

Papadhami

Kryeinspektor

11

Ardit

Kulla

Inspektor

12

Ergys

Doda

Inspektor

13

Ervin

Çeka

Inspektor

14

Visjola

Ozuni

Inspektor

15

Ajushka

Shenepremte

Inspektor

16

Fatjon

Muja

Kryeinspektor

17

Edmond

Axhami

Inspektor

18

Enver

Shkurti

Kryeinspektor

Me datë 28.02.2023 do realizohet testimi, në orën 09:30 me shkrim dhe 11:00 me gojë.​