+355 694835881 info@insq.gov.al

Trajnimi i Trupave Inspektuese në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor (ISHSH)

Vazhdon trajnimi i inspektorëve për parimet dhe proçedurat e reja të inspektimit nsipas Ligjit për Inspektimin. Më datat 1 dhe 2 Prill janë trajnuar inspektorët e ardhshëm të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, që aktualisht ushtrojnë funksionet e tyre në institucione në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë.

Plani i trajnimit bëhet për rritjen e kapaciteteve në kuadër të finalizimit të Reformës në Inspektime nga Inspektorati Qendror. Mbështetur në nenin 16 të Ligjit për Inspektimin, bashkërendimi i veprimtarive të trajnimit dhe kualifikimit të inspektorëve është një ndër funksionet këtij institucioni.

Qëllimet e programit të trajnimit janë ndërgjegjësimi mbi kërkesavet e reja ligjore për inspektorët, drejtuesit e ministrive dhe inspektorateve, si dhe komunitetin e biznesit. Aftësimi me proçedurat e sakta administrative për kryerjen e inspektimeve, si dhe të drejtat dhe detyrimet që lindin me ndryshimet ligjore në fushën e inspektimit. Rritje e kapaciteteve teknike të inspektorëve në aspektet proçeduriale dhe metodologjitë e inspektimit, për përmirësimin e vazhdueshëm të performances.

Baza ligjore mbi të cilën është hartuar programi është: ligji 10433, datë 16.06.2011 “Mbi Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe relacioni shpjegues; ligji 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundërvajtjet Administrative”; ligji 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Procedurave Administrative”; ligji 8116, datë 29.03.1996, Kodi i Procedurës Civile, Titulli III, Kreu II, Nenet 324-333 (lidhen me shqyrtimin gjyqësor të mosmarrëveshjeve administrative); VKM Nr. 630, Datë 14.09.2011, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Qendror”. Gjithashtu dhe projekt akte dhe materiale të përgatitura nga Inspektorati Qendror, ekspertë të huaj dhe lokalë: projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në legjislacionin në fuqi për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe relacioni shpjegues; projekt paketa ligjore për riorganizimin e trupave inspektuese 7 VKM “Për funksionimin dhe organizimin e inspektorateve shtetërore në shtatë ministri” dhe Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në legjislacionin në fuqi për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; “Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike Në Inspektoratin Qendror”Materiali “Portali e-Inspection, Specifikimet Teknike për Realizimin e Sistemit të Informacionit për Inspektoratin Qendror” (i sintetizuar).

Pas kësaj faze të parë, duke qenë se Ligji për Inspektimin prashikon çertifikimin periodik të inspektorëve , Inspektorati Qëndror po përgatit programet e trajnimit në vazhdimësi si dhe metoda të testimit dhe vlerësimit të njohurive dhe shkallës së përditësimit të tyre nga inspektorët.

Trajnimi i Trupave Inspektuese në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHS)

Vazhdon trajnimi i inspektorëve për parimet dhe proçedurat e reja të inspektimit nsipas Ligjit për Inspektimin. Më datat 28 dhe 29 Mars janë trajnuar inspektorët e ardhshëm të Inspektoratit të Punës dhe Shërbimeve Sociale, që aktualisht ushtrojnë funksionet e tyre në institucione në varësi të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

Plani i trajnimit bëhet për rritjen e kapaciteteve në kuadër të finalizimit të Reformës në Inspektime nga Inspektorati Qendror. Mbështetur në nenin 16 të Ligjit për Inspektimin, bashkërendimi i veprimtarive të trajnimit dhe kualifikimit të inspektorëve është një ndër funksionet këtij institucioni.

Qëllimet e programit të trajnimit janë ndërgjegjësimi mbi kërkesavet e reja ligjore për inspektorët, drejtuesit e ministrive dhe inspektorateve, si dhe komunitetin e biznesit. Aftësimi me proçedurat e sakta administrative për kryerjen e inspektimeve, si dhe të drejtat dhe detyrimet që lindin me ndryshimet ligjore në fushën e inspektimit. Rritje e kapaciteteve teknike të inspektorëve në aspektet proçeduriale dhe metodologjitë e inspektimit, për përmirësimin e vazhdueshëm të performances.

Baza ligjore mbi të cilën është hartuar programi është: ligji 10433, datë 16.06.2011 “Mbi Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe relacioni shpjegues; ligji 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundërvajtjet Administrative”; ligji 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Procedurave Administrative”; ligji 8116, datë 29.03.1996, Kodi i Procedurës Civile, Titulli III, Kreu II, Nenet 324-333 (lidhen me shqyrtimin gjyqësor të mosmarrëveshjeve administrative); VKM Nr. 630, Datë 14.09.2011, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Qendror”. Gjithashtu dhe projekt akte dhe materiale të përgatitura nga Inspektorati Qendror, ekspertë të huaj dhe lokalë: projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në legjislacionin në fuqi për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe relacioni shpjegues; projekt paketa ligjore për riorganizimin e trupave inspektuese 7 VKM “Për funksionimin dhe organizimin e inspektorateve shtetërore në shtatë ministri” dhe Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në legjislacionin në fuqi për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; “Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike Në Inspektoratin Qendror”Materiali “Portali e-Inspection, Specifikimet Teknike për Realizimin e Sistemit të Informacionit për Inspektoratin Qendror” (i sintetizuar).

Pas kësaj faze të parë, duke qenë se Ligji për Inspektimin prashikon çertifikimin periodik të inspektorëve , Inspektorati Qëndror po përgatit programet e trajnimit në vazhdimësi si dhe metoda të testimit dhe vlerësimit të njohurive dhe shkallës së përditësimit të tyre nga inspektorët.

Trajnimi i Trupave Inspektuese. Mbi kursin e trajnimit me shefat dhe inspektorët e parandalimit në Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (PMNZSH)

Ndërkohë që po përpunohen skemat organizative të inspektorateve të reja dhe metodologjitë dhe rregullat e tjera të brendshme të funksionimit të trupave inspektuese, përgatitja e të gjithë inspektorëve me njohuritë dhe shprehitë që kërkon sistemi i ri është një tjetër hap i rëndësishëm metodologjik.

Një pjesë e njohurive mbi sistemin e ri të inspektimeve janë përçuar përmes përfshirjes së një numri inspektorësh të niveleve drejtuese në kryerjen e hapave metodike të reformës. Për rrjedhojë, në çdo ministri dhe trupë inspektuese është krijuar një bërthamë njerëzish që janë familjarizuar me konceptet e sistemit të ri të inspektimit. Gjithashtu, një arritje e rëndësishme është ngritja që në fazat më të hershme të Inspektoratit Qendror, stafi i të cilit është tashmë jo vetëm familjar, por edhe në posedim të plotë të këtyre koncepteve të reja dhe po kryen më së miri rolin e tij drejtues.

Gjithsesi, duke konsideruar se numri i inspektorëve në të gjitha inspektoratet e reja që do të riorganizohen është i madh si dhe metodologjitë dhe procedurat e reja do të përdoren edhe nga trupat inspektuese që nuk riorganizohen, Inspektorati Qendror ka planifikuar një proces intensiv dhe masiv trajnimi të shpejt të të gjithë inspektorëve që do të zënë pozicionet përkatëse në sistemin e ri të inspektorateve.
Pas kësaj faze të parë, për shkak se ligji për inspektimin parashikon çertifikim periodik të inspektorëve, Inspektorati Qendror po përgatit programet e trajnimit në vazhdimësi si dhe të metodave të testimit dhe vlerësimit të njohurive dhe shkallën e përditësimit të tyre nga inspektorët.

Në funksion të asaj çka u parashtrua më sipër, më datë 18 Mars 2013, Inspektorati Qendror trajnoi shefat dhe inspektorët e parandalimit në PMNZSH në fushat e mëposhtme:
1. Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
2. Ligji nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”, i ndryshuar;
3. Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundërvajtjet Administrative”;
4. Ligji nr. 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Procedurave Administrative”;
5. Ligji nr. 8116, datë 29.03.1996, Kodi i Procedurës Civile, Titulli III, Kreu II, Nenet 324-333 (lidhen me shqyrtimin gjyqësor të mosmarrëveshjeve administrative);
6. Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike për inspektorët shtetërorë në Republikën e Shqipërisë.
7. Parimet dhe procedurat e inspektimit me bazë risku.

Trajnimi u krye nga juristi i Inspektoratit Qendror, z. Ledio Braho. Inspektorët shfaqën interes për procedurat e reja të inspektimit dhe gjatë trajnimit lindën pyetje në lidhje me to dhe me amendimet që i janë bërë ligjit të posaçëm nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”.

Takim me Bisnesin për reformën Rregullatore

Sot, me datë 15.03.2013 nën drejtimin e Kryeministrit Berisha u zhvillua bashkëbisedimi me biznesin në lidhje me propozimet e Task Forcës për reformën rregullatore ku ishte e pranishme dhe Inspektoria e Përgjithshme Zj.Mimoza Hajdarmataj. Duke i vlerësuar mendimet e shprehura në këtë takim, qartësisht të rëndësishme e të vlefshme për një klimë më të mirë të veprimtarisë së biznesit në Shqipëri, Kryeministri Berisha theksoi se kjo e bën të domosdoshme rishikimin në mënyrë përfundimtare të reformës për biznesin vecanërisht në dy drejtime kryesore: reforma në autorizime dhe reforma në inspektim.

Gjatë këtij takimi Kryeministri Berisha bëri me dije se për reformën e inspektimit janë analizuar rreth 121 ligje sektoriale, janë amenduar 77 ligje dhe është ndërhyrë në 12 draftligje në proces hartimi. Kjo reformë mundëson uljen e ditëve të inspektimit nga 45 ditë në 5-15 ditë per subjekt; uljen e kostos së inspektimit nga 1000 euro në 100-200 euro për llojet e ndryshme të bizneseve; praktikat më të mira në inspektim, zbatim i e-inspektimit, eliminim të arbitraritetit të inspektorëve, eliminimin e mundësisë për ryshfet dhe korrupsion; komunikim të shpejtë, transparent e cilësor me të gjitha institucionet e përfshira në aktivitetin e biznesit.

Duke vlersuar ngritjen e Inspektoratit Qendror kryeministri shtoi se Reforma e inspektimit është një nga reformat, absolutisht, më të mëdha e të rëndësishme që është realizuar në këtë vend. Edhe kjo ka pasur një synim: heqjen nga shpatullat e biznesit të barrës së rëndë të inspektimeve, të cilat me sistemin ekzistues merrnin 45 ditë dhe kishin një kosto shumë të lartë, 1000 euro në mesatare. Është bërë një punë e jashtëzakonshme, për t’i thjeshtuar inspektoratet nga 36 në 11, për të krijuar një inspektorat qendror, me qëllimin e vetëm që të kontrollojë ndershmërinë dhe ligjin e kontrolleve. Po vendoset gjithashtu sistemi online i inspektorateve, me qëllim e vetëm që inspektori të lërë gjurmë e të mos shkojë sa herë ti teket. Kjo reformë përbën një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv në qëndrimin e administratës ndaj biznesit, përben një përpjekje shumë të madhe në luftën kundër arbitraritetit, përbën një përpjekje shumë të madhe për një kontroll të ndershëm, vazhdoi më tej ai.

Në mbyllje të këtij takimi, Kryeministri Berisha duke falenderuar të gjithë për mendimet e çmuara u shpreh që kjo është një praktikë e re që ne si Task Forcë do ta ndjekim gjithnjë. Kryeministri garantoi se ato cka u premtuan do të jenë realitet, dhe ato që u premtuan për t’u bërë do të bëhen, të tjera do të studiohen e shqyrtohen.

Konferencë për “Të drejtat e pronësisë intelektuale”

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (American Chamber of Commerce) në datën 6 Dhjetor 2012 organizoi konferencën për “Të drejtat e pronësisë intelektuale”. Ndër të tjerë të ftuar në konferencë ishin Zëvendëskryeministri i Republikës së Shqipërisë/ Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës z. Edmond Haxhinasto, Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Shkëlqesia e Tij z. Alexander Arvizu dhe Ambasadori i Delegacionit të Komisionit Europian në Shqipëri Shkëlqesëia e Tij z. Ettore Sequi. Konferenca moderohej nga Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, z. David Anderson. Pjesëmarrësit në konferencë ishin nga fusha e biznesit dhe të gjitha grupet e tjera të interesit.

E ftuar në këtë konferencë, për të prezantuar ecurinë e puës së Inspektoriatit Qëndror dhe Reformës në Sistemin e Inspektimit në Shqipëri si dhe mbi pozicionin e Inspektoriatit Qëndror në mënyrë të veçantë në lidhje me inspektorët e çështjeve të IPR-it, ishte edhe Inspektorja e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë.

Prezantimi i Inspektores së Përgjithshme, duke qenë në interes të zbatimit të kërkesave ligjore në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale, ngjalli interes te të gjithë të pranishmit në konferencë. Reforma në Inspektime i kalojn funksionet inspektuese në fushën e pronësisë intelektuale nga Zyra Shqiptare e të Drejtave të Autorit tek Inspektorati Shtetëror për Mbikëqyrjen e Tregut që pritet të funksionojë nga 1 Janari i vitit 2013.

Për informacion më të detajuar në lidhje me këtë temë gjeni prezantimin e Inspektores së Përgjithshme.

Reforma në Inspektim: Një vit progres, rezultatet dhe hapat e mëtejshëm

Më 15 qershor 2012, Inspektorati Qendror organizoi konferencën “Reforma në Inspektim: “Një vit progres, rezultatet dhe hapat e mëtejshme”, në mjediset e Hotel Tirana International. Kjo konferencë u mbajt me qëllim vlerësimin e progresit të arritur nga hyrja në fuqi e Ligjit horizontal për Inspektimin, miratuar një vit më parë, si dhe hapat e ndërmarra në zbatim të tij.

Në konferencë morën pjesë përfaqësues të biznesit vendas dhe të huaj, si Dhoma Kombëtare e Tregtisë dhe Industrisë, Dhoma Amerikane e Tregtisë, përfaqësues të USAID, AIDA, Rritje Albania, përfaqësues të ministrive që kanë në varësi trupa inspektuese, përfaqësues të institucione që kryejnë veprimtari inspektuese, Autoriteti i Konkurrencës…etj,
E pranishme në konferencë ishte edhe Znj. Suzana GUXHOLLI, këshilltare e Kryeministrit për Çështjet Ekonomike, e cila mbajti fjalën e saj përshëndetëse.

Fjalën e hapjes e mbajti Znj. Mimoza HAJDARMATAJ, Inspektore e Përgjithshme, ku ndër të tjera theksoi se Reforma në Inspektim, si pjesë e programit ambicioz të Qeverisë për Reformën Rregullatore, ka për qëllim transformimin e klimës së biznesit dhe arritjen e objektivave kryesorë: Rritja e efektivitetit të trupave inspektuese në parandalimin e rreziqeve; Ulja e barrës administrative dhe kostove mbi veprimtarinë e biznesit.

Zoti Artan HOXHA, moderator i konferencës, gjatë prezantimit të tij, në cilësinë e Konsulentit të Bankës Botërore (projekti BERIS), bëri një përshkrim historik të procesit të inspektimit në R.SH si dhe synimet e reformës rregullatore në inspektim.

Zonja HAJDARMATAJ, gjatë prezantimit bëri një përshkrim të ecurisë së punës së Inspektoratit Qendror për realizimin me sukses reformës në inspektim, afateve kohore për paraqitjen në Këshillin e Ministrave dhe parlament të amendimeve të ligjeve të posaçme të cilat kanë synuar harmonizimin e tyre me ligjin nr.10 433, datë 16.06.2011, si edhe akteve nënligjore për organizimin e trupave inspektuese.

Zonja Inspektore e Përgjithshme duke vlerësuar se ndërtimi i sistemit elektorinik të inspektimeve “e-Inspection” është një nga risitë e kësaj reforme, theksoi rëndësinë e këtij portali i cili do të shërbejë për programimin, bashkërendimin e inspektimeve, shkëmbimin e të dhënave ndërmjet inspektorateve të ndryshme, si dhe për informimin e publikut, kështu do të bëjë të mundur që kontrollet në biznese të kryen në mënyrë efikase, transparente dhe të përgjegjshme. Portali “e-inspection” do të fillojë të funksionojë në janar të vitit 2013 që përkon edhe me periudhën kur pritet të kenë marrë formë të plotë dhe të kenë filluar nga puna Inspektoratet Shtetërore.
Bashkëlidhur gjeni prezantimet e Inspektores së Përgjithshme, Znj. Mimoza Hajdarmataj,
– Reforma në inspektim, progresi dhe hapat e mëtejshëm.
– Portali e-Inspection do të përmirësojë menaxhimin e informacionit mbi inspektimet.

Gjatë konferencës Z. Genc JUKA, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), prezantoi rezultatet e punës të arritura nga AKU si një nga përvojat më të mira në drejtim të organizimit të trupave inspektuese dhe procedurave të inspektimit.

Bashkëlidhur gjeni fjalën e Z. Juka,
– Rezultatet e reformës në inspektim, implementimi i ligjit horizontal.

Në konferencë mori pjesë edhe Z. Cezar CORDOVA, konsulent ndërkombëtar, kontraktuar nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Z. Cordova gjatë prezantimit të tij u fokusua në dy aspekte kryesore: transparenca në procedurat e inspektimit dhe planifikimi i inspektimeve bazuar në nivelin e riskut.
Bashkëlidhur gjeni prezantimin e Z. Cezar Cordova,
– Qasjet në reformimin e sistemit të inspektimit në Europë dhe Ballkan.
– Vizioni – Zhvillimi i principeve dhe procedurave të inspektimit më transparente dhe mbi bazë risku.